top of page

Ochrana súkromia

Náš internetový obchod je určený pre osoby staršie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

Osobné údaje spracovávame, aby sme vám poskytli službu, ktorú požadujete, keď si objednávate výrobky on-line. Získavame kontaktné a doručovacie údaje, platobné údaje a ďalšie informácie potrebné na uskutočnenie transakcie a splnenie daňových povinností z našej strany. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov.

V spolupráci s Wix.com realizujeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. 


Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov.

bottom of page